✉   drakopoulosdating@gmail.com   |   ✆  6937538 000   &   2117503393

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1.1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Πληροφορίες που αφορούν προγράμματα δεδομένα και υπηρεσίες του ιστότοπου που έχουν εισαχθεί από τα γραφεία καλούνται πνευματικά δικαιώματα περιεχομένου. Τα παραπάνω προστατεύονται από νομούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς. Αφορούν την πνευματική ιδιοκτησία καθώς ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στα γραφεία ή στον κάθε δικαιούχο. Επίσης διατίθενται στους ίδιους τους χρήστες μόνο όμως για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η εμπορική ή ή κερδοσκοπική χρήση. Ως επί το πλείστον χρησιμοποιούνται εικόνες λογότυπα, γνωρίσματα, ονόματα κ.α, τα οποία όμως αντιπροσωπεύουν τον ιστότοπο μας, γραφεία, προϊόντα αλλά και υπηρεσίες και είναι αποκλειστικής χρήσης το γραφείων. Τα δεδομένα αυτά, προστατεύονται από νόμους για τα εμπορικά σήματα. για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το εμφανίζονται στον εκάστοτε ιστότοπό δεν ισοδυναμεί με μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας για χρήση τους. Πέρα από κάποιες εξαιρέσεις που αναφέρονται ρητά (λόγου χάρη πνευματικά δικαιώματα τρίτων συνεργατών ή φορέων), οτιδήποτε υπάρχει στον παρόντα ιστότοπο ακόμα και εικόνες γραφικά φωτογραφίες αλλά και κείμενα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες αποτελούν αυστηρά πνευματική ιδιοκτησία και τελικά γνωρίσματα για τα αρχεία του ιστότοπου μας. Κατατίθενται σήματα και σήματα υπηρεσιών για τα γραφεία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις ευρωπαϊκού Ελληνικού και Διεθνούς δικαίου, συμβάσεων και συνθηκών.


1.2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Κανένα από τα παραπάνω δεν συνιστά αντικείμενο για τροποποίηση πώληση αντιγραφή αναπαραγωγή αναδημοσίευση διαμοιρασμό ή μετάδοση με οποιοδήποτε τρόπο. Κάθε χρήστης οφείλει πρώτα από όλα να κατανοεί και έπειτα να αποδέχεται ότι το παρόν υλικό του παρέχεται μόνο για προσωπική χρήση και που δεν έχει δικαίωμα να αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί, αναπαράγει, εκμεταλλεύεται εμπορικά μέρος ή σύνολο από το περιεχόμενό του παρόντος ιστοτόπου. Επομένως, απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε είδους αντιγραφής, χρήσης, διαμοιρασμού, μεταφοράς, μεταπώλησης, παραπλάνηση του κοινού, μεταποιησεις που να αφορά το περιεχόμενο του ιστότοπου, με σκοπό τη δημοσίευση πειρατικού ρατσιστικού περιεχομένου ακόμα και πορνογραφικού υλικού. Απαγορεύεται ρητά η χρήση αρχείων προερχομένων από κλοπή, με παράνομο ή τρομοκρατικό περιεχόμενο, Τα οποία πηγαίνουν ενάντια στους νόμους του κράτους αλλά και στους διεθνείς κανόνες του διαδικτύου. Έτσι λοιπόν οποιαδήποτε περίπτωση επανέκδοσης, αναπαραγωγής, ανακοίνωσης, διάδοσης, μετάδοσης, διαμοιρασμού, φόρτωσης, για οποιαδήποτε άλλη χρήση που αφορά εμπορικό σκοπό ή άλλο σκοπό, οφείλει να γίνεται αποδεκτή μόνο με προηγούμενη γραπτή άδεια από το γραφείο ή τον εκάστοτε δικαιούχο των πνευματικών δικαιωμάτων. Εξαίρεση σε αυτό, αποτελεί η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων από το περιεχόμενο σε προσωπικό υπολογιστή απλής μορφής που αφορά μόνο και αυστηρά προσωπική χρήση χωρίς πρόθεση για εμπορική εκμετάλλευση για οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση και πάντοτε σύμφωνα με τις προϋποθέσεις πώς γράφονται στην πηγή προέλευσης τους. Σε καμία περίπτωση, αυτό, δεν συνιστά παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων.


1.3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Προτεραιότητά μας είναι το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στον ιστότοπό μας να είναι ακριβείς και αληθείς αλλά δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το πόσο αξιόπιστες πλήρεις ή επίκαιρες είναι, καθώς παρέχουμε πληροφορίες ονόματα, φωτογραφίες, προϊόντα και υπηρεσίες “ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ”, χωρίς καμία άλλη εκπροσώπηση έγκριση εγγραφή ή εγγύηση, έγκριση ή εγγραφή η οποία διατυπώνεται ή έστω υποτίθεται από εξυπακουομενες εγγυησεις σε ικανοποιητικό στάδιο ποιότητας, ασφάλειας, ακριβείας, καταλληλότητας και απαραβίαστου συμβατότητας. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για απαιτήσεις νομικής ή άσκηση ποινικής φύσης, αλλά ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική ή και ειδική, οι οποία συγκεκριμένα και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά είσαι σωρευτικά οδηγεί σε απώλεια κερδών δεδομένων κ.α), από ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο ή ακόμα και τρίτους και συναρτάται με την αιτία που αφορά τη λειτουργία ή/και μη, τη χρήση ή/και μη αλλά και την αδυναμία στο να παραχθούν υπηρεσίες ακόμα και πληροφορίες που διατίθενται ή/και παρεμβάσεις που επιτρέπονται από τρίτα πρόσωπα και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διανέμονται μέσα από αυτόν. Στην ουσία πληροφορίες και περιεχόμενο τα οποία περιλαμβάνονται στον ιστότοπο συνιστούν προσφορά για τον κάθε χρήστη και για αυτό το λόγο δεν πρέπει να λαμβάνονται ως έγκυρες πληροφορίες ή/και προτροπές, αλλά ούτε και υποβόσκει οιαδήποτε αποτροπή ή/και επιτροπή από την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Με δική τους πρωτοβουλία οι χρήστες του ιστότοπου, αναλαμβάνουν οι ίδιοι την ευθύνη για διασταύρωση των παρεχόμενων πληροφοριών. μάλιστα στην εφαρμογή είναι πιθανόν να συμπεριληφθούν τώρα ή στο άμεσο μέλλον διαφημίσεις κάθε μορφής. Οι υφιστάμενες διαφημίσεις Και υπηρεσίες νέες και παλιές που θα συμπεριληφθούν στον ιστότοπο υπόκεινται όλες στους παρόντες όρους χρήσης Εκτός αν εξαιρούνται μέσω ρητής αναφοράς. Κάθε χρήστης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του ιστότοπου πρώτα από όλα κατανοεί και έπειτα αποδέχεται ότι το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών και σελίδων είναι “όπως είναι” και ότι τα γραφεία δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την χρονική διάρκεια που έχει περιοριστεί, με κάποια διαγραφή που έχει συμβεί, με την κακή απόδοση με την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης για τα δεδομένα τόσο αυτού όσο και οποιουδήποτε περιεχομένου που αφορά τη σελίδα. Ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστότοπου έχει ο χρήστης. Η πρόσβαση αυτή, μπορεί να χρειάζεται καταβολή τελών σε τρίτους φορείς όπως λόγου χάρη πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου χρέωση χρόνου παραμονής στο διαδίκτυο κ.α. Ομοίως ο χρήστης- επισκέπτης είναι εκείνος που έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή των τελών που αφορούν τα παραπάνω και είναι υπεύθυνος αποκλειστικά και μόνο για τον προσωπικό τους οπλισμό που τον αφορά και για τα απαραίτητα μέσα τεχνολογίας που επιτρέπουν πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες. Ρητώς συμφωνείται η απαγόρευση των χρηστών για χρήση υπηρεσίας τεχνικών μέσων ώστε να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα του ιστότοπου. Απαγορεύεται η χρήση λογισμικού που αφορά την αυτοματοποιημένη άντληση δεδομένων τόσο για επαγγελματική όσο και για προσωπική χρήση. Στόχος των γραφείων είναι η καλή λειτουργία του δικτύου, χωρίς όμως την εγγύηση ότι λειτουργίας του server θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς κάποιο σφάλμα ή δεν θα εχουν ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Ο ιστότοπος θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς και ο χρήστης υποχρεούται μέσα από τον νόμο με ακολουθεί τα χρηστά ήθη και τους όρους και δεν προβαίνει σε πράξεις που δύνανται να βλάψουν ή να οδηγήσουν σε αυτή της λειτουργία του ιστότοπου επηρεάζοντας η θέτοντας σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μας. Δεδομένου ότι ο ιστότοπος είναι εργαλείο που αφορά την προώθηση του έργου των γραφείων και διευκολύνουν τη σύναψη ετεροφυλογιλικών σχέσεων, Και λαμβανομένων υπόψη όσους έχουν οριστεί μέχρι στιγμής, οποιαδήποτε διαφορά έχετε με προβαλλόμενους τρίτους τα γράφει απαλλάσσονται ρητώς (ανώτεροι υπάλληλοι διευθυντές πράκτορες υπάλληλοι Κάθε πρόσωπο που ενεργεί στο όνομα και λογαριασμό του) από οποιαδήποτε αξίωση απαίτηση θετική ζημία ή και από θετική και κάθε είδους και φύση, γνωστοί και άγνωστοι, μελλοντικοί ή και γεννημένη, συμπεριλαμβανομένων και όσων δεν έχουν προβλεφθεί ρητά, ακόμα και εκείνων που πρόκειται να προκύψουν σε κάθε περίπτωση με διάφορα τέτοια ή και με την εν γένει χρήση του ιστότοπου μας. Με άξονα τη φύση και τον όγκο των δεδομένων του ιστότοπου, δεν με ευθύνη φέρουμε για οποιαδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών που παρέχονται από τον ιστότοπο και τις οποίες ο χρήστης προσπερνά με δική του πρωτοβουλία. Όσα περιέχονται στον ιστότοπο παρέχονται ως έχουν και δεν έχουν κάποια εγγύηση που θα συμπεριλαμβάνονται όχι όμως και να περιορίζονται σε αυτό οι οποίες έγγιστα συνεπάγονται την ικανότητα εμπορευματοποίησης και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αδυνατούμε να εγγυηθούμε ότι οι σελίδες οι υπηρεσίες οι επιλογές και όσα περιέχονται θα παρέχονται αδιάκοπα χωρίς σφάλματα και χωρίς λάθη, ότι θα διορθώνονται και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι οι servers δεν θα περιέχουν κάποιο ιό ή κάποια άλλα επιζήμια στοιχεία και τέλος δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα την πληρότητα των υπηρεσιών που παρέχονται. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε άλλη αξίωση από τους χρήστες απορρέει από τη χρήση που κάνουν στον ιστότοπο και συσχετίζεται με αυτό αλλά παραγράφεται σε διάστημα άνω του ενός έτους από τη στιγμή που θα λάβει χώρα η γενεσιουργός αιτία.


1.4. ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΡΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (LINKS)

Ο διαδικτυακός ιστότοπος που παρέχεται είναι ικανός να περιέχει παραπομπές που αφορούν διαδικτυακούς τόπους τρίτων το περιεχόμενο όμως των οποίων που δεν έχει ευθύνη ξέρεις το πρόσωπό μας. Ομοίως για οποιαδήποτε ζημιά μπορεί να προκύψει από τη χρήση, καθώς ο χρήστης συναινεί, δεν θέλουμε πιεις καμία ευθύνη. Αδυνατούμε να ελέγξουμε τη διαθεσιμότητα την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων το περιεχόμενο και την ποιότητα, την πληρότητα για τις υπηρεσίες και για τις υπόλοιπες ιστοσελίδες και εφαρμογές για τις οποίες ο ιστότοπος μπορεί να παραπέμπει μέσω δεσμών υπερσυνδεσμου διαφημίσεων και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα των μπορεί να παρουσιαστούν έπειτα από την επίσκεψή τη χρήση. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των εφαρμογών στις οποία παραπέμπει ο Ιστότοπος ή ότι υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεσή μας με αυτές καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.


1.5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα Γραφεία δεσμεύονται ότι θα χρησιμοποιηθούν προσωπικά δεδομένα που μόνο οικειοθελώς οι χρήστες/επισκέπτες θα εισαγάγουν στον Ιστότοπο, κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες ή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.


1.6. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διατηρείτε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα τροποποίησης, πρόσθεσης, μεταβολής του περιεχομένου ή των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε κρίνεται από εμάς αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του Ιστοτόπου. Η πρόσβαση των χρηστών στον Ιστότοπο προϋποθέτει από πλευράς τους ανεπιφύλακτη αποδοχή των άνωθεν όρων καθώς και της Πολιτικής προστασίας δεδομένων, όπως αυτή παρατίθεται κάτωθι. Οι άνωθεν όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές συνθήκες διεθνούς δικαίου. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς επ ουδενί να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί την κεντρική συμφωνία μεταξύ των Γραφείων και του χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του Ιστοτόπου και δεσμεύει αποκλειστικά και μόνο από αυτούς. Δεν θα ληφθεί υπόψη καμία τροποποίηση των όρων αυτών και δεν πρόκειται να αποτελέσει τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση επίλυσης διαφοράς η οποία πρόκειται να ανακύψει σε σχέση με τους παρόντες όρους το ελληνικό δίκαιο ορίζεται εφαρμοστέο ενώ αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.


2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Στο παρόν περιγράφεται η πολιτική μας σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από τους χρήστες του Ιστοτόπου. Τα Γραφεία γνωριμίας και συνοικεσίων με το διακριτικό σήμα «Drakopoulos Dating» (εφεξής: τα Γραφεία), ιδιοκτήτης των οποίων είναι ο κύριος Αντώνιος Δρακόπουλος και αυτός και μόνο ορίζεται και ο μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και με σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους. Η ορθή διαχείριση, προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Ιστοτόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός 2016/679/ΕΕ, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων είναι προσωπικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο να σας ενημερώσει αναφορικά με τις πληροφορίες που ενδέχεται συλλέγονται από εσάς, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, πώς αυτές δύνανται να χρησιμοποιηθούν και γνωστοποιηθούν, πώς έχετε την ικανότητα ελέγχου της χρήσης και της γνωστοποίησης των πληροφοριών που σας αφορούν και τέλος πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές. Παρακάτω παρατίθεται συνοπτική παρουσίαση. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απευθυνθείτε σε εμάς στη διεύθυνση info@drakopoulosdating.gr.


2.1. ΣΥΛΛΟΓΗ

Ο ιστότοπος είναι πιθανό να συλλέγει προσωπικά δεδομένα α) όταν ο επισκέπτης / χρήστης κάνει εγγραφή στις υπηρεσίες του β) όταν κάνει χρήση στα προϊόντα ή / και στις υπηρεσίες του γ) όταν επισκέπτεται τις σελίδες του ή/και εισέρχεται στα προωθητικά / διαφημιστικά προγράμματά του και δ) όταν συμμετέχει στους διαγωνισμούς. Τα κύρια προσωπικά στοιχεία που είναι πιθανό να συλλέγονται με τη συναίνεση του επισκέπτη / χρήστη είναι τα εξής: ονοματεπώνυμο ή επωνυμία χρήστη, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), προσωπική φωτογραφία, ΑΦΜ, ημερομηνία γέννησης, επάγγελμα, διεύθυνση κατοικίας, ορισμός κωδικού πρόσβασης, τηλεφωνικός αριθμός. Είναι, επίσης, δυνατόν η συλλογή, αποθήκευση και η χρήση των παρακάτω ειδών προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη:
(α) πληροφορίες που αφορούν τον υπολογιστή του καθώς και τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή και σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των: δική του διεύθυνσης IP, γεωγραφική του θέση, είδους και έκδοσης του πλοηγού του, λειτουργικό του σύστημα, πηγή παραπομπής του, διάρκεια της επίσκεψής του, σελίδων που ανέγνωσε και διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές).
(β) πληροφορίες χορηγούμενες κατά την εγγραφή του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των: δική του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
(γ) πληροφορίες που χορηγούνται κατά την συμπλήρωση του προφίλ του στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων: το όνομά του, τις φωτογραφίες του το προφίλ του, το γένος του, την ημερομηνία γέννησής του, την οικογενειακή του κατάσταση, τα ενδιαφέροντά και ασχολιες του, τισ λεπτομερειες εκπαίδευσης και επαγγελματικής τους πορείας).
(δ) πληροφορίες που διανέμονται στον ιστότοπο με σκοπό την εγγραφή του ως συνδρομητή στις ενημερώσεις και σε ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του).
(ε) πληροφορίες που παρέχει στον ιστότοπο με την χρήση υπηρεσιών που διατίθενται στον ιστότοπο ή σε εφαρμογές που συνδέονται (συμπεριλαμβανομένων των: χρόνου, συχνότητας και τρόπου χρήσης των υπηρεσιών).
(στ) πληροφορίες που έχουν να κάνουν με αγορές προϊόντων / υπηρεσιών/ σε προϊόντα ή/και σε υπηρεσίες του ιστοτόπου ή άλλες συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστοτόπου ή μέσω συνδεόμενων εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων του ονόματός του, του αριθμού τηλεφώνου του της διεύθυνσής του, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας).
(ζ) οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία που επιλέγουν να αποστέλλεται στον ιστότοπο, και (η) παροχή λεπτομερειών που σχετίζονται με άλλες πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.


2.2. ΧΡΗΣΗ

Προσωπικά δεδομένα τα οποία χορηγούνται μέσω από τον ιστοτόπου, ή μέσα από εφαρμογές που συνδέονται και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική ή στις σχετικές σελίδες του ιστοτόπου ή σε σχετιζόμενες εφαρμογές. Ο ιστότοπος έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη για:
(α) να διαχειριστεί τον ιστότοπο και τις συνδεόμενες εφαρμογές και δραστηριοτητες,
(β) να γίνει ατομικό για τον κάθε χρήστη ο ιστότοπος και οι συνδεόμενες εφαρμογές,
(γ) να ενεργοποιηθεί για τον χρήστη η δυνατότητα χρήσης για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών,
(δ) να αποσταλούν προϊόντα αγορασμένα μέσω του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών στον χρήστη,
(ε) να γίνει προώθηση λογαρισμών, τιμολογίων και υπομνήσεων πληρωμής καθώς και είσπραξης από τον ιστότοποπληρωμές από τον χρήστη,
(στ) να αποστέλλονται στο χρήστη εμπορικές ενημερώσεις, έπειτα από επιλογή του
(ζ) να αποστέλλονται στο χρήστη που έχει ειδικά ζητήσει να λαμβάνει, σχετικές για αυτόν ειδοποιήσεις
(η) να αποστέλλονται στο χρήστη έπειτα από επιλογή του, ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (θα έχει την δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να ενημερώσει τον ιστότοπο ότι δεν επιθυμεί να είναι πλέον συνδρομητής στο ενημερωτικό δελτίο),
(θ) να ενημερώνει ο ιστότοπος για προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται με τη δραστηριότητά του (ή και για άλλες δραστηριότητες που έχουν επιλεγεί με προσοχή από τρίτες επιχειρήσεις) και είναι πιθανό να ενδιαφέρουν το χρήστη, με την σύμφωνη πάντα γνώμη του,, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιας τεχνολογίας (οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, μπορεί να ενημερώνει τον ιστότοπο πως δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερώσεις για προωθητικές ενέργειες),
(ι) να παρέχει ο ιστότοπος σε τρίτα μέρη πληροφορίες για στατιστικούς σκοπούς, οι οποίες αφορούν τους χρήστες (οι αποδέκτες των στοιχείων αυτών θα αδυνατούν να προσωποποιήσουν χρήστες μέσω αυτών),
(ια) να μπορεί ο ιστότοπος να διαχειριστεί ερωτήσεις και παράπονα προερχόμενα ή και αναφερόμενα, σε χρήστες του ιστοτόπου ή συνδεόμενες εφαρμογές,
(ιβ) να έχουν ο ιστότοπος καθώς και οι συνδεόμενες εφαρμογές υψηλό επίπεδο ασφάλειας και να αποφεύγονται απάτες
(ιγ) να επαληθεύεται η συμμόρφωση σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου ή συνδεόμενων εφαρμογών (ελέγχοι προσωπικών μηνυμάτων που αποστέλλονται μέσω του ιστοτόπου ή της υπηρεσίας προσωπικών μηνυμάτων συνδεόμενων εφαρμογών). Εάν ο χρήστης δώσει οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία για δημοσίευση στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, εκείνα, θα δημοσιεύονται και θα γίνεται χρήση των πληροφοριών αυτών σύμφωνα με την άδεια που παρέχεται από τον χρήστη. Οι Ρυθμίσεις Απορρήτου είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν με στόχο τον περιορισμό δημοσίευσης στοιχείων του χρήστη στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, καθώς επίσης μπορούν να προσαρμοστούν χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις απορρήτου στον ιστότοπο ή σε άλλες συνδεόμενες εφαρμογές. Απουσία της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ο ιστότοπος θα αποκλείσει την διάθεση των προσωπικών του στοιχείων σε τρίτο μέρος για σκοπούς εμπορικής προώθησης του ιδίου ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.
Ο ιστότοπος δεσμεύεται να μην προβεί σε ενοικίαση, πώληση ή ακόμα και δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών / χρηστών / μελών του ιστοτόπου σε κανένα τρίτο φορέα εκτός εάν :
– Υπάρχει ρητή συγκατάθεση από τους επισκέπτες/ χρήστες για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
– Συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Ο ιστότοπος είναι δυνατό να κοινοποιεί στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αυστηρά τα στοιχεία εκείνα που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των πληρωμών που πραγματοποιεί ο χρήστης από τον ιστότοπο ή συνδεόμενων εφαρμογών, για την επιστροφή χρημάτων και τη διαχείριση παραπόνων και ερωτήσεων σχετιζόμενων με αυτές τις πληρωμές και επιστροφές.


2.3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ NEWSLETTER

Η εγγραφή στο newsletter και η ρητή συγκατάθεσή του επισκέπτη τον οδηγούν στην αποδοχή λήψης ενημερώσεων για τα πιο σημαντικά νέα, δώρα και διαγωνισμούς των websites στο πλαίσιο εμπορικής εκμετάλλευσης από τα Γραφεία μας. Η ανακάλυψη προσωπικών δεδομένων τρίτου προσώπου στον ιστότοπο από τον χρήστη, προϋποθέτει τη συναίνεση του προσώπου αυτού τόσο για την αποκάλυψη όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας Πολιτικής.


2.4. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Κατά τη διάρκεια σχετικών επισκέψεων στον Ιστότοπο, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν ενδέχεται να «φορτώνονται» στον υπολογιστή σας. Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία, τα οποία έπειτα από άδειά σας εγγραφούν στη μνήμη της συσκευής. Με την σύμφωνη γνώμη σας, ο server μας μέσω αυτών αναγνωρίζει την ηλεκτρονική συσκευή σας αποθηκεύοντας σε αυτήν μόνο προκειμένου να διευκολυνθεί η διαβίβαση της επικοινωνίας σας μέσω του δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε κάθε περίπτωση όταν κρίνεται αναγκαίο την παροχή υπηρεσίας που έχετε ζητήσει. Η καταγραφή των cookies αφορά μόνο τις περιοχές του Ιστοτόπου που η εν λόγω συσκευή έχει επισκεφθεί. Επίσης, σχετίζονται με το χρονικό διάστημα, όπου ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τη συσκευή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται για την έκδοσή τους, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση τους.


2.5. ΣΥΛΛΟΓΗ & ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εάν διαπιστωθεί ότι η συλλογή προσωπικών πληροφοριών έχει γίνει από ανήλικους χρήστες, οι πληροφορίες αυτές γίνεται προσπάθεια να διαγράφονται άμεσα.


2.6. ΔΙΑΒΊΒΑΣΗ ΣΕ ΤΡΊΤΟΥΣ

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών περνάνε σε τρίτες εταιρείες, που παρέχουν στα Γραφεία μας υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό μας. Οι Εταιρείες αυτές, λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων με τα Γραφεία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο έπειτα από ρητή και έγγραφη εντολή μας. Ελέγχουμε πάντα τους συνεργάτες μας για να υπάρχει ασφάλεια και μέτρα προστασίας στο πρόσωπο των πελατών μας και των προσωπικών τους δεδομένων.


2.7. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα Γραφεία μας έχουν την αρμοδιότητα διατήρησης και επεξεργασίας δεδομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα έως και πέντε (5) ετών, εκτός αν αυτό διαφοροποιείται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.


2.8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων γίνεται ώστε να διατηρεί απόρρητα τα στοιχεία της. Τα Γραφεία και οι συνεργαζόμενοι με αυτό, κάνοντας χρήση των κατάλληλων τεχνικών μέσων και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες με στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση,λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.


2.9. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους σκοπούς επεξεργασίας που αναφέρονται παραπάνω, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, όποτε επιθυμείτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στα Γραφεία μας ή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@drakopoulosdating.gr ή και με έγγραφο αίτημα σας. Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, Τα Γραφεία θα πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα για την ικανοποίηση του αιτήματος σας σε διάστημα ενός (1) μήνα από την υποβολή και ταυτοποίησή του, με την άμεση ενημέρωσή σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που δεν επιτρέπουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Επιπλέον, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζεται κάποιο δικαίωμα σας ή έννομη υποχρέωση από τα Γραφεία σχετικά με την προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έχετε την δυνατότητα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή. Από τη στιγμή που τα Γραφεία είναι ελληνική επιχείρηση, αρμόδια εποπτική αρχή για τον έλεγχο της συμμόρφωσής της είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα, www.dpa.gr)».


2.10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να μπορούμε να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική προστασίας σύμφωνα την κρίση μας και όποτε αυτό είναι αναγκαίο ή απαιτηθεί από το νόμο, για να μπορέσουμε να καλύψουμε όλες τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας. Τυχόν τροποποιήσεις θα γίνουν γνωστές από τον Ιστότοπο. Για τον λόγο αυτό, παρακαλούμε όπως παρακολουθείτε τακτικά τη σχετική αναρτημένη δήλωση ώστε να παραμείνετε ενήμεροι.